Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Zondag 28 juni Thema

Gastvrijheid

Beste parochianen

Gastvrijheid is een groot goed in alle tijden en culturen. Het werkt voor iedereen positief. Gastvrij zijn naar je naaste is ook gastvrij zijn voor God zelf en dat kan soms verrassende dingen opleveren. De vraag aan ons die Jezus vandaag stelt is: Durven wij de uitdaging aan te kiezen voor een open en gastvrije houden tegenover onze medemensen onze mede parochianen. En zijn wij bereid om op te staan en erop uit te gaan.

God, wakker het vuur
van de hoop in ons aan
zodat ons harnas van
onverschilligheid wegsmelt
en we vol vertrouwen
naar de toekomst kijken.

Laat de ideeën
Voor onze gemeenschappen
in ons opborrelen
en help ons om
zo door te geven
en er iets mee te doen.

Maak ons tot mensen
die bruisen van energie
en tintelen van levenslust
bezield met een kracht
die bergen kan verzetten
en stormen weerstaan.

Laat ons enthousiasme
aanstekelijk werken
zodat onze gemeenschappen
vol worden met mensen
die er samen iets goeds
van willen maken.

Dat parochianen wens ik u in parochiegemeenschap van harte toe.

Wim Zürlohe Diaken in opleiding.

naar boven


Bemoediging

Beste parochianen,

Deze keer schrijf ik u om u uit te nodigen dankbaar en gelukkig te zijn, maar ook om hoopvol en door de ogen van het geloof naar het heden te kijken.
 
In alle opzichten is het een lange tijd van opsluiting en vasten geweest. Sinds enkele weken hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De Kerk, waar iedereen altijd welkom is, heeft haar deuren weer geopend voor de Liturgische Vieringen. Dit is een teken dat deze pandemie langzaam aan kracht verliest en dat we - altijd met de nodige voorzichtigheid en maatregelen - weer ons dagelijks leven kunnen oppakken.

Niets zal ooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Na deze lange tijd van opgesloten zijn in onze huizen en geïsoleerd zijn van onze dierbaren, is onze omgeving en de hele wereld enorm veranderd. Als we gaan winkelen, moeten we soms buiten wachten omdat er teveel mensen in de winkel zijn; als we naar de kapper gaan, moeten we reserveren; in het restaurant is maar beperkt plaats vanwege de 1,5 meter….... enz.enz.

Ook in de kerk zijn er veranderingen. Zo dwingen ons de maatregelen dat wij maar een bepaald aantal gelovigen kunnen ontvangen. Er is een strikt protocol ingevoerd. Desinfecteer uw handen niet één keer, maar twee keer; we kunnen niet hardop zingen of elkaar de vrede wensen, zoals we gewoonlijk deden. Ook voor het uitreiken van de H. Communie gelden specifieke regels: eerst moet de communicant zijn handen ontsmetten, dan wordt er met een pincet en achter een hoestscherm de communie uitgereikt.... dit is vreemd en lijkt een gedoe..…

Maar ik nodig jullie uit om het positief te bekijken ... Hebben we niet lang genoeg gewacht om weer naar onze Parochiekerk te kunnen gaan? Moeten we niet blij zijn dat we nu weer kunnen komen?  En is het niet fijn dat we onze vrienden en kennissen weer zien die we jaren, zondag na zondag ontmoeten? En een beetje moeite, is niets vergeleken met wat we bij elke viering ontvangen. Zijn we niet bereid om  grote inspanningen te leveren als we denken dat iets belangrijk is voor ons leven? En waarom zouden we het nu dan ook niet doen?

Want elke keer wanneer we in de Kerk samenkomen voor een liturgisch viering, vormen we de Kerk /gemeenschap van Christus. We gaan altijd naar huis met een hart vol van blijdschap. En elke keer als we naar het Woord van God luisteren en H. Communie ontvangen, voeden we ons geloof en zoals ik in de overweging van Sacramentsdag zei: “Wij zijn de erfgenamen van het geloof van de kerk van Jezus, wij ontvangen het echte Brood uit de hemel in het Sacrament van de Eucharistie. Door de Sacramenten en het Woord van God, blijven we steeds met Jezus verbonden en Hij met ons ”.

Om deze rede en vele andere die te veel zijn om op te schrijven, moedig ik u aan om zoveel mogelijk terug te keren naar de bron van het Leven, om samen met onze broeders en zusters het geloof te mogen vieren. Laten we dat deze tijd van beproeving en ziekte ons helpt om onze roeping om christen te zijn, serieuzer nemen. Omdat we erfgenamen zijn van de beloften van liefde en van eeuwig leven van God.

En laten we ons niet afschrikken door een paar maatregelen ... die er uiteindelijk zijn voor onze eigen veiligheid en gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Diaken Javier

naar boven


Afspraken met betrekking tot de vieringen i.v.m. Corona

Beste leden van de parochies van de regio Westfriesland Zuidoost,

Afgelopen week heb ik van verschillende mensen vragen gehad hoe we in de maand juni gaan vieren.
Daarom zet ik de afspraken die de pastores en de vicevoorzitter van onze regio samen hebben gemaakt graag nog een keer voor u op een rij:

1) Livestreamvieringen tot 1 juli
Tot 1 juli wordt er op zondag steeds in één parochie van onze regio een viering gehouden.
Deze vieringen kunt u volgen via een livestreamverbinding. Informatie kunt u vinden op onze regiowebsite www.parochieswestfrieslandzo.nl

2) Kerkgangers worden uitgenodigd
 De parochies waar de livestreamverbinding plaatsvindt, kunnen zelf een groep kerkgangers uitnodigen. Spontaan naar de kerk gaan zit er jammer genoeg nog niet in.

2) Maximaal 30 personen
In de parochies waar een livestreamviering gehouden wordt mogen totaal 30 personen aanwezig zijn. Dit aantal is inclusief voorgangers, lector, koster, muzikant, cantor en de technicus.

3) 1,5 meter
De parochies waar de livestreamverbinding plaatsvinden zorgen zelf voor een anderhalve meter plan. Echtparen kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten

5) Geen koor- of samenzang
Omdat door zang het risico van besmetting door het coronavirus sterk wordt vergroot mag er geen koor zingen en mag er ook niet samen worden gezongen. (Minister-president Rutte:
“In de kerk moeten we het Woord verspreiden en niet het coronavirus”)
Eén zanger die de viering muzikaal opluistert, kan natuurlijk wel.

6) Vanaf 14 juni is communie mogelijk
Vanaf Sacramentsdag kan er weer communie worden uitgereikt. Onze bisschop heeft hier een uitgebreid protocol voor opgesteld om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.  U kunt het protocol vinden op de website van ons bisdom.
Samengevat staat er het volgende:
De gelovigen moeten 1.5 m afstand hou­den van elkaar en de handen te reinigen voor het ontvangen van de H. Hostie.  De gelovigen ontvangen de h. communie op de hand of eventueel op een zelf meegebrachte witte schone doek die naar de mond wordt gebracht.
De voorganger reikt de heilige communie uit met een schepje of hostie-pincet. Hij maakt gebruik van een hoestscherm.

Het livestreamvieringenrooster ziet er als volgt uit:

28 juni             Venhuizen                   Peter Piets en Wim Zürlohe

Ik hoop dat de tijd dat we weer normaal kunnen vieren snel zal aanbreken.
Tot dan zullen we er alles aan moeten doen om de veiligheid van onze kerkgangers niet in gevaar te brengen. Het is niet anders.

Hartelijke groet, Jules Post


Parochie info

Pastor Post is van 6 juni tot en met 3 juli met vakantie. Mocht u iemand van het pastoresteam nodig hebben dan kunt u contact opnemen met:
Diaken Javier Acuna,  06 - 83 45 33 73, javiervillarrica@gmail.com
Diaken in opleiding Wim Zürlohe,  0228 - 54 32 87, w.zurlohe@quicknet.nl
Kapelaan Peter Piets,  06 – 57 91 87 46 , lambertusz95@gmail.com

 

naar boven


Uitnodiging Vormsel-voorbereiding

Vormselvoorbereiding: opgave is nog mogelijk
Op dit moment hebben 10 jongeren zich aangemeld voor het Vormsel.
De voorbereiding start na de schoolvakantie en de vormselviering is op zaterdag 7 november in de Lucaskerk.
Mocht je bedenken dat je toch nog mee wil doen en je zit nu in groep 8 of 1e klas middelbare school, neem dan contact op met

Monique Molenaar
06-41002341 of 0228-543099

of email: molenaar33@ziggo.nl

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet


Ga naar de website:  www.sintlucasparochie.nl
Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren
Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”  
Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste.
Klik op het woord “luisteren”

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen. Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


 

Brief van de Bisschop Hendriks, nu hij de taak van Bisschop Punt overneemt.


Broeders en zusters,
Op tweede Pinksterdag, gedachtenis van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, is in Rome bekend gemaakt dat paus Franciscus het ontslag van mgr. Jozef Marianus Punt als bisschop van Haarlem-Amsterdam en als leger­bis­schop heeft aanvaard. Dit houdt in dat ik met ingang van 1 juni bisschop van Haar­lem-Amsterdam ben geworden. Ik wil U bij deze gelegenheid graag iets van me laten horen en U met een korte brief groeten en op de hoogte stellen.

Een rare tijd...
Na m’n benoeming tot coadjutor op 22 december 2018 zijn de kerkrechtelijke voorwaarden vervuld bij een vesperviering in de Sint Nicolaasbasiliek, voorafgaand aan de nieuwjaars­receptie. Er hoeft dus niets formeels meer te gebeuren. Dat komt in de situatie waarin we verkeren natuurlijk wel goed uit, omdat kerkelijke vieringen met meer dan der­tig mensen nu niet zijn toegestaan. Gelukkig ben ik geen onbekende in het bisdom, een kennismaking heb ik met velen van U al veel eerder, in ‘veiliger tijden’, kunnen doen. En ik hoop dat we elkaar in de nabije toekomst weer ‘gewoon’ kunnen ont­moeten.

Want we zitten in een rare tijd; van een Corona-crisis met allerlei regels die de samenleving en ons kerkelijk leven zo diepgaand hebben veranderd, hadden we ons tevoren geen voorstelling kunnen maken. Ik hoop dat U het goed maakt. We bidden dagelijks in de vieringen voor de zieken, de overledenen en hun nabestaanden, voor allen die fina­cieel zwaar getroffen zijn, voor de mensen die alleen zijn, voor allen...
Het is een rare tijd ook voor een afscheid en een nieuw begin in ons bisdom.

Dank aan bisschop Punt
Vandaag wil ik allereerst mijn voorga­ger danken: mgr. dr. Jozef M. Punt mag op 1 juli aanstaande gedenken dat hij 25 jaar geleden tot bisschop is gewijd. Hij heeft ons bisdom al die jaren gediend, eerst als hulpbi­schop, later - na het plotseling overlijden van mgr. H. Bomers in 1998 - als Apost­lisch Administrator en sinds 2001 als Dio­ce­saan Bisschop.
Bijna 22 jaar heeft hij lei­ding gegeven aan ons bisdom en de verant­woor­de­lijk­heid ervoor gedragen. Dat waren niet altijd gemakkelijke jaren, maar de onderlinge saamhorigheid in ons bisdom is gegroeid en er is veel ten goede gebeurd. Deze korte brief biedt niet de geschikte gelegen­heid om daar uitvoerig op in te gaan, maar wel wil ik mgr. Punt heel hartelijk danken voor zijn geloof, zijn liefde voor Maria, zijn inzet voor ons bisdom, zijn trouw aan Christus en de kerk.

Zoals U mogelijk al hebt gehoord, is mgr. Punt door het Corona-virus besmet geweest en daarbij zijn andere gezondheids­problemen gekomen. Deze omstandigheid en de beperkingen van deze Corona-tijd maken een mooi afscheid op dit moment onmoge­lijk. We hopen dat in de nabije toekomst een feestelijke viering en afscheid wél zal kunnen plaats­vin­den, daarover wordt U te zijner tijd geïnformeerd. We wensen mgr. Punt een goed en voorspoe­dig herstel van zijn gezondheid toe.

Toekomstvisie?
Sommigen vragen me nu: wat gaat er veranderen? Wat zijn Uw plannen? Ik denk dat U er vreemd van zou staan kijken als ik nu met een totaal nieuwe beleidsvisie kom. Meer dan acht jaar was ik als vic­ris-generaal en hulpbisschop nauw betrokken bij de lijnen die in ons bisdom zijn uitgezet. Veel gemaakte keuzes zijn uit de eisen van de tijd geboren en hebben geleid tot een duidelijke koers, toegepast met oog voor lokale pas­torale situaties en personen. Na­tuur­lijk vraagt onze weg naar de toekomst soms ook om pijn­lijke besluiten. Overleg en weder­zijds begrip zijn daarbij net zozeer belangrijk als oog voor het geheel van de wij­dere regio en van onze diocesane kerk van Haar­lem-Amsterdam.

Vier thema’s voor de toekomst
Ik wil me op dit moment beperken tot vier thema’s, die volgens mij voor christen-zijn en dus voor de kerk in ons bisdom belang­rijk zijn:

Wij zijn ‘Samen Kerk’. Dat is niet alleen de naam van ons Bisdo­blad, maar vooral een belangrijke werkelijkheid: wij moeten en mogen het samen doen. Wij staan als gedoopte en gevormde christenen samen voor dezelfde opdracht, we hebben de ro­ping elkaar te inspireren en te bemoedigen en concreet onze verbondenheid te beleven. Dat doen we met eerbied en respect voor de verschillende charisma’s, talenten en spirituali­teiten die er in onze katholieke Kerk zijn. Daarbij denk ik aan de vele vrijwilligers die in onze parochies actief zijn. In ons bisdom beleven we de verbondenheid met gelovigen van alle nationaliteiten, met jongeren en ouderen: wij zijn samen dat lichaam van Christus dat de Kerk is, wij vormen samen één gemeenschap....

Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met iedereen. Zij is wezelijk missionair. Paus Franciscus heeft dit onderstreept: hij wil een kerk die erop uit gaat en wegen zoekt om in contact te zijn met de mensen in onze samenleving. Welke wegen kunnen we vinden om hen in aanra­king te brengen met de waarde van ons geloof? En de blijde boodschap van de verrezen Heer? Vaak valt het licht op wat niet mag: “Gij zult niet...”. Veel mensen kennen van het geloof alleen de verboden, terwijl je die pas kunt plaatsen als je de schat van het geloof en van de relatie met Jezus Christus hebt ontdekt. Voor iedere geloofsgemeenschap in ons bisdom is het dus wezenlijk erop uit te gaan, mensen in contact te brengen met de rijkdom van het evangelie en de stappen van hun groei te respecteren. Daarom zullen ook bredere en actueel maatschappelijke ini­tia­tie­ven welkom zijn en nodig; ze kunnen mensen op de weg van het evangelie plaatsen.

Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete naasten­liefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet. Dáárin wordt duidelijk dat christen-zijn niet om ‘mooie woorden’ gaat, maar dat het écht is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18). De beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en mensen in nood, was hét kenmerk van de eerste christenen. Anderen werden daardoor aangetrokken en wilden het evangelie en de geloofs­ge­meen­schap leren kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-36). Caritas is dus een wezenlijk en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn; inzet voor caritas en vriendschap met de armen zijn noodzakelijk.

Jongeren en ge­zin­nen hebben recht op onze aandacht. Jonge katholieken - jongeren en ge­zin­nen - vin­den niet altijd gemakkelijk een structuur en stimulans om hun geloof met leeftijdgenoten te beleven. Zij zijn bezig hun leven vorm te geven en hun kin­de­ren op te voe­den. Het is daarom van groot belang dat we aan hen gemeenschap, steun en vorming bieden om hun mooie roeping - waar in onze tijd te weinig aandacht voor is - waar te kunnen maken.

Deze thema’s zijn van groot belang voor ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ik ben allen dank­baar die zich in ons bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk kunnen nog andere thema’s worden genoemd die ook belangrijk zijn. Op dit moment wil ik het hierbij laten. We zullen vast en zeker nog gelegenheid krijgen om deze en ook andere aspecten meer uit te werken.
Laten we bid­den dat ons aller inzet voor het evan­ge­lie vruchtbaar zal zijn. Van harte wens ik U allen Gods zegen toe! Moge Maria, moeder van de kerk, onze voorspraak zijn.
Haarlem, 1 juni 2020

+Johannes Hendriks
bisschop van Haarlem-Amsterdam

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden