Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Nieuwjaarsboodschap van pastoor Samuel Marcantognini. Pastoor Samuel heeft aan alle regioparochies Westfriesland Zuid-Oost een schrijven gericht bij het begin van dit nieuwe jaar. Pastoor Samuel (pastoor in Hoorn) is de voorzitter van het pastoresteam en regiobestuur van onze 6 regio-parochies.

BETER DAN 2020 …

Dierbare parochianen,

Van harte wil ik u danken voor de vele kaarten met Kerst- en Nieuwjaarswensen die ik heb ontvangen. Ik wens u allen ook een gezegend 2021 toe!
Ik wil hier ook meteen mijn grootste dankbaarheid uitspreken voor de vele parochianen die de afgelopen feestdagen in onze kerkgebouwen hun steentje hebben bijgedragen rond de versiering van de kerken, de vieringen en de organisatie van het kerkbezoek. Het was een bijzonder Kerstmis dat wij hebben gevierd met de beperkingen door het coronavirus, totaal anders dan wij hadden verwacht. Hopelijk hebben wij evengoed mogen ervaren dat de Heer ook vandaag dichtbij ons is gekomen, dat wij niet alleen zijn.

“Ik wens u een gezegend 2021. Beter dan 2020!” Dit las ik in een kaart die ik voor de kerstdagen heb gekregen. Inderdaad, wij hopen allemaal en wensen elkaar dat het nieuwe jaar beter zal zijn dan het jaar dat wij net achter de rug hebben gelaten. 2020 heeft letterlijk de wereld aan het wankelen gebracht. Persoonlijk vind ik dat het afgelopen jaar ons weer met beide benen op de grond heeft gezet, ons kleiner heeft gemaakt, ons heeft doen beseffen dat wij mensen beperkt zijn, geen god zijn. Lijden, eenzaamheid, angst, dood, zijn bedreigend dichter bij ons gekomen. Wij kunnen er niet omheen.

Wat is er te wensen dan voor de toekomst, voor dit nieuwe jaar? Natuurlijk hopen wij allemaal dat er snel een oplossing wordt gevonden voor deze pandemie, dat een vaccin ons z.s.m. terug kan brengen naar het normale. Wij hopen het van harte, wij werken eraan en wij bidden ervoor. Maar ook dát is onzeker, ook dát hebben wij niet helemaal in de hand. Als wij dit zouden beseffen en als wij ons zouden realiseren dat ons leven vooral in de handen van God is, dan zouden wij ook kunnen profiteren van deze crisis: de ogen openen, naar onze medemensen en naar de Hemel.

Elke crisis in de wereld en in het leven van iedere mens is ook een kans. Een mogelijkheid om geestelijk wakker te worden, om te groeien in het geloof, om de koers van je leven bij te stellen of de richting van je bestaan totaal te veranderen. Kortom, elke crisis is ook een kans om met beide benen op de grond te gaan staan en onze ogen naar de Hemel te richten, om terug naar God te gaan. Naar onze God die zijn Zoon heeft gegeven uit liefde voor iedere mens op aarde.
Dit geloof wens ik ons allen toe in het jaar 2021, samen met Gods zegen voor de lichamelijke gezondheid van ons en al onze dierbaren.

Ik wens u een door God gezegend 2021.
Bidt voor ons

Pastoor Samuel

 

 

Aktie Kerkbalans

De actie Kerkbalans wordt in onze parochie verschoven naar eind januari, begin februari.

Door corona zullen we op een andere manier te werk gaan. De actie zelf willen we starten met ophangen van een spandoek en het luiden van de kerkklok op zaterdag 30 januari om 16.00 uur.


naar boven


Bidweek voor de Eenheid 17 januari – 24 januari 2021

Blijf in mijn liefde!

Beste gemeenteleden en parochianen,

Het coronavirus maakt het ons onmogelijk om als Protestantse gemeente Zuiderkogge en Lucasparochie bijeen te komen. Toch wil de oecumenische werkgroep juist nu een teken geven van onze verbondenheid. Dominee M. Camarasa en Pastor Jules Post hebben daarom een moment van bezinning op video opgenomen. Als thema van de bezinning is het thema van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen gekozen: Blijf in mijn liefde!

Door middel van de volgende link:
https://youtu.be/wWA9rRH5i4o kunt u op uw computer de bezinning volgen.

Omdat niet iedereen een computer heeft krijgt u van ons ook een samenvatting van de teksten en de gebeden van de bezinning.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Pastor Jules Post
Dominee M. Camarasa

Gebed
Geef toch uw zegen aan allen die elkaar zoeken, mensen onder uw hoede, dat het gebed ingegeven door uw liefde, ons sterkt als mensen, om elkaar niet uit het oog te verliezen maar vast te houden, denkend aan elkaar. Geeft toch uw zegen, aan uw mensen.
Omdat meer ons verbindt dan ons scheidt, wij katholieken, wij protestanten, wij mensen van u. Amen.

Lezing Johannes 15: 9-10, 16-17 ‘Blijf in mijn liefde’
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. 

Enkele woorden van pastor Post.
In de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen staat de oproep van Jezus “blijf in mijn liefde” centraal. Met andere woorden: Als wij katholieken en protestanten samen maar in liefde verbonden blijven met Jezus Christus dan groeien we ook vast wel in eenheid met elkaar.
Dat lijkt een eenvoudige boodschap, maar dat is het niet. Want wat is liefde nou eigenlijk en wat betekent het voor ons?
Liefde komt voor in verschillende vormen. Je hebt liefde als vorm van genegenheid (denk aan de liefde van een moeder voor haar kind) en er is zoiets als de romantische liefde (daarhebben we allemaal wel een last van gehad). Je hebt ook liefde als vorm van vriendschap (vrienden en vriendinnen kunnnen een hechte band met elkaar hebben) en tenslotte is er de naasteliefde (de liefde als keuze, je belangeloos inzetten voor een ander).
De kern van ons geloof is de liefde . Als je al over God wilt spreken dan is het eerste wat je over God mag zeggen: God is liefde.  Als wij het over Gods liefde hebben, dan hebben we het over alle vormen van liefde…. maar we hebben het vooral over de naastenliefde. Dat is de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd. Deze liefde kenmerkte zich door liefdevol en aardig voor elkaar te zijn. Door te vergeten en te vergeven, door elkaar de hand toe te steken, door samen brood te breken. Ook al is dit laatste jammer genoeg nog niet mogelijk in een oecumenische viering.
Jezus zegt aan ons: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt! Dit is niet alleen een opdracht voor protestanten en katholieken, niet alleen voor alle christenen, het is een opdracht voor alle mensen!  Zoals Jezus het ons heeft voorgedaan kunnen wij proberen om dat grote ideaal van die Liefde (Liefde met een hoofdletter) waar te maken in ons dagelijks leven. We kunnen dat doen in ons omzien naar elkaar, in onze zorg voor de zwakkere en kwetsbare mensen (dat houdt dus ook in: 1,5 meter afstand van elkaar en een mondkapje waar nodig), in onze zorg voor de wereld en in onze strijd voor gerechtigheid. Dan doen wij recht aan de nalatenschap, aan de blijde boodschap van Jezus van Nazareth.
Katholieken en protestanten, of beter: broeders en zusters in Christus, laten wij die liefde uitdragen, nu in 2021, in Venhuizen en op al die plekken waar wij mensen op onze levensweg tegenkomen.

Gebeden
Bidden wij voor.
- Voor hen die met respect met verschillen durven te leven, voor wie anders zijn geen bedreiging is, maar een verrijking in kerk en wereld;
- Voor hen die het zicht op de eenheid tussen mensen verloren geraakt zijn, uit cynisme, teleurstelling;
- Voor hen die proberen te leven vanuit de liefde zoals geleefd in Jezus, dat anderen zich daaraan      mogen warmen;
- Voor hen die teleurgesteld zijn, voor wie liefde tussen mensen ver weg is, door vervreemding, door ziekte en dood die het zicht op de liefde bemoeilijkt zoals Jezus ons toewenst;
- Voor hen die in deze Corona tijd biddeloos blijven, zonder hoop;   
- Voor hen die aandacht kunnen op brengen voor anderen, hoopgevend aan mensen
Bidden wij het stil gebed en leggen datgene voor wat niet hardop gezegd kan worden,
Heer verhoor al onze gebeden.
 
Oecumenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede
De Heer omgeve U van achteren en van Voren
Hij legge zijn hand op U
Hij zij u genadig

en stichte u vrede. Amen.

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdienstgemist.nl -  Sorry echt gemist.
Zondag 17 januari heeft u tot onze grote spijt de kerkdienst uit de Lucaskerk niet kunnen volgen via de computer/laptop. Er is iets fout  gegaan in de opname. Ook later bekijken ging  niet lukken daarom. Onze excuses hiervoor en we hopen dat het niet weer zal gebeuren. Met techniek kan er heel veel, maar af en toe laat deze ons ook in de steek.

We hopen dat veel parochianen gebruik kunnen maken van de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl  als ze zelf niet in de Lucaskerk aanwezig kunnen zijn.

Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat nu een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen.Zeker nu in deze coronatijd.

Net als kerkomroep te vinden was via de website van de parochie, zal Kerkdienstgemist te vinden zijn via een link van de Lucasparochie.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden