Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Advent: Wachten is bezinnen

Wachten...
Wachten is geduld hebben
maar veel meer dan dat!
Het is met een groot hart
verlangen naar wat komen zal.
Wachten is niet vooruitlopen
maar de tijd afwachten,
niet zenuwachtig, niet vervelend,
maar je verblijden in wat komen zal,
in wie komen zal.
Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.
Wachten is op de uitkijk staan,
is hopen en verlangen, is waakzaam zijn.
Wachten is geen tijd verliezen
maar het hart gereed maken,
is bezig blijven of tot rust komen.
Wachten is beheersing,
is vertrouwen ook.
Wachten is bezinnen,
wachten is beginnen
met dat waar het om gaat.
Wacht even...
God geeft zijn Woord!

Frans Weerts

1e zondag
van de Advent

Dat betekent op weg naar kerstmis.
Door de Corona is nog niet duidelijk hoe dit goed gevierd kan worden. Advent is wachten, voorbereiden. Laten we dat doen binnen de mogelijkheden die er zijn in deze tijd.

naar boven


Van kapelaan Piets……

Roepingsverhaal

Als eerste wil ik u zeggen dat ik u bedanken wil voor de mogelijkheid om u mijn verhaal te mogen vertellen op de regiowebsite.

Ik ben Peter Piets en nu acht jaar werkzaam als priester voor het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Ik kom uit Noord-Holland, van het dorp Oostzaan, tegen Amsterdam-Noord aan. Oostzaan is altijd een klein dorp gebleven en was één der eerste dorpen eind 16e eeuw dat overging tot de Reformatie. Alles en iedereen was er dus eeuwenlang protestant.

Tegenwoordig zijn er helaas nog maar weinigen die iets met hun geloof doen, zo ook mijn familie.
In dit geseculariseerde protestante milieu groeide ik op. Van jongsaf aan was ik echter toch erg geïnteresseerd in God, religie en de Kerk. Waarom precies kan ik eigenlijk niet eens benoemen.

Achteraf besef ik dat het zo was, maar waarom kan ik niet verklaren. Tenzij God toen reeds met mij aan het werk was, zoals Hij met eenieder van ons steeds bezig is.

Zo rond mijn 20e zat ik bij de jongerenafdeling van de Hervormde Kerk en las veel over het geloof. Ondanks de inzet voor wat nu de PKN is, de Protestante Kerk van Nederland, bleef ik toch altijd bezig met het Katholieke geloof en de Katholieke Kerk. Deze trok mij veel meer aan en ik bezocht regelmatig kloosters in binnen- en buitenland om eens onder te duiken in de liturgie en er de vrijheid te ervaren om mij directer met God verbonden te voelen in zo’n omgeving. Ik ervoer er echter ook de confrontatie met het feit dat je door alles met je verstand te willen verklaren en te begrijpen je niet veel groeit in geloof.
Je blijft dan hangen in kennis opdoen en tussen je oren zitten met God en Zijn mysterie van Openbaring.
Verder is er een groot verschil tussen het ingetogen kloosterleven en mijn extraverte karakter. Gelukkig verleende de Heer mij de Genade om uiteindelijk in te zien dat ik Hem juist kon ervaren in mij gewoon open te durven stellen voor Hem en op Hem vertrouwen dat Hij er gewoon altijd is voor je. Ik hoefde Hem niet meer overal te zoeken, Hij was er al die tijd al en nog wel heel dichtbij!

Geloof is niet een kwestie van het verstand, maar van het hart!
Toen ik dit besefte werd er pas echt een extra dimensie aan mijn leven toegevoegd. Allerlei vragen die mij vroeger eerder van God en Zijn liefde afhielden i.p.v. dichterbij Hem brengen, deden er ineens niet meer toe. Het gaat er niet om wat ik wil met Hem, maar wat Hij wil met mij! Geef je aan Hem over en Hij laat zich aan je zien!
Als de liefde voor Hem in je hart zit, ervaar je de liefde die van Hem terugkomt als een zegen. Ook durf je je dan toe te vertrouwen aan de leer van de Apostelen zoals die doorgegeven is in 2000 jaar Katholieke Kerk.
Je ondergaat de heilzame werking van de sacramenten, zoals de biecht en de heilige eucharistieviering. Iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden in mijn protestantse en zoekende jaren, kwam door de heilige Geest zomaar op mij toe!

Natuurlijk is het genade van God die dit mogelijk maakt voor iedereen. Wel moeten wij onszelf zo naar God toedraaien dat wij zoveel mogelijk wind van Zijn heilige Geest op kunnen vangen.Ook een seminarist is verre van volmaakt, wij zijn geen heiligen.
Wel proberen wij de gehele dag ons aan God te onderwerpen in alles wat wij doen EN laten om God in ons te laten groter worden, zodat ons eigen ego met alle bijbehorende egoisme kleiner mag worden. Overtuigdheid van Zijn bestaan en werkzaamheid in je leven ervaar je dus pas als je je gevoel durft toe te laten in je geloof.
Zo groeit men in liefde tot God onze Vader en ook tot de medemens.
Je hoeft niet overal begrip voor te hebben, maar je dient er wel te zijn voor iedereen. Deze betrokkenheid op anderen betekende voor mij dat ik dit mooie geschenk niet alleen voor mijzelf wilde houden. Iedereen moet van God horen.
Ook u bent ontvankelijk voor God en Zijn Geest. U zit immers trouw regelmatig in Zijn kerk! God is ook met u onderweg! Vergeet dat nooit, bij alles wat u ook doet. Hij is met u en is vergevingsgezind. Als je al eens een misstap begaan zou, is er Zijn vergevende liefde. Voor mij is het ultieme navolgen van God het leven en beleven van de sacramenten. Iets wat de protestanten helaas overboord hebben gezet.

Als het de Heer belieft, zal ik als priester ook andere mensen mogen laten delen in Zijn heerlijkheid.
Achterin de kerk liggen exemplaren van de gebedskrant van het seminarie, waarin u kunt lezen over het seminarieleven en de mensen die ermee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld oud-studenten.

Mag ik afsluiten met u te vragen om te bidden voor ons seminarie en haar studenten, u nogmaals te bedanken voor uw luisterend oor en u Gods zegen toe te wensen voor uzelf en uw dierbaren.

Kapelaan Piets

naar boven


Geslaagde actie voor de voedselbank

 

Wat zijn er de afgelopen weken veel levensmiddelen voor de actie voor de voedselbank bij de kerk en pastorie ingeleverd!!

Er zijn maandag 10 dozen met producten bij de voedselbank afgeleverd. En ook nog een mooi bedrag.

Alle gulle gevers: Hartelijk dank!!

 

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet

Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren

Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”   - Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste. - Klik op het woord “luisteren

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen.
Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden