Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


15 augustus:  Feest van Maria Hemelvaart

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens
die om het even waar
wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens
van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens
die niet berust bij minachting of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
‘Vrees niet,
met jou wil God iets nieuws beginnen.’

Ieder mens kan in zijn of haar leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.

naar Carlos Desoete

naar boven


WELKOM BIJ DE VIERINGEN
IN DE LUCASKERK

Sinds 2 weken wordt er weer gevierd in de Lucaskerk. Het is goed om te mogen zien dat parochianen dankbaar zijn dat zij weer welkom zijn om te vieren in hun kerk.
Tot nu toe zijn er complimenten gegeven zoals; wat fijn dat we weer mogen vieren, wat gaat het goed en rustig rondom het uitreiken van de communie.

Maar ook horen we geluiden met de vraag of al die strenge regels nodig zijn. Het antwoord is helaas ja, dit moet echt. En wel om de volgende redenen: wij moeten ons aan het protocol houden van het RIVM en ook het Bisdom heeft protocollen voor alle kerken opgesteld. Dit alles is om een eventuele Corona-uitbraak te voorkomen. En ook zou er een controle plaats kunnen vinden. Bovendien is de parochieraad verantwoordelijk voor haar parochianen. En daarom moeten wij, voor een ieders gezondheid, de nieuwe regels echt hanteren.

Indien de regels waaraan de parochieraad zich dient te houden niet duidelijk zijn kunt u voor uw vragen en tips altijd terecht bij de koster of een van de leden van de parochieraad.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hoopt de parochieraad dat een ieder van u zich welkom voelt om vanaf heden te komen vieren in de Lucaskerk. De eerste weken zal daar steeds een lid van de parochieraad aanwezig zijn om u te helpen bij de nieuwe regels en uw vragen te beantwoorden.

Hieronder een overzicht van alle regels die tot op heden gelden, zodra er wijzigingen zijn zullen wij de regels opnieuw aan u kenbaar maken.

Aanmelden/ reserveren:
Is tot op heden nog niet nodig.

Gezondheidsklachten
Kom alleen als u geen klachten heeft.

Welkom
U wordt welkom geheten bij de rechter deur. Volg alstublieft de aanwijzingen van de gastvrouw op.

Handen desinfecteren
 In het portaal van de rechter deur hang een dispenser. Als u uw hand onder de dispenser houd komt er automatisch desinfectie. Wrijft uw handen droog.

Registratie
Bij binnenkomt wordt uw naam genoteerd i.v.m.

Afstand
Houdt overal 1,5 meter afstand van mensen die niet tot uw huishouden horen

Plaatsen
U mag alleen plaats nemen op de plekken waar stickers met “zitplaats” zijn geplakt in de voorste helft van alle banken. Dit i.v.m. het verplicht desinfecteren van alle gebruikte banken na de viering.

Kaarsje branden
U volgt het rechter pad. Bij voldoende ruimte mag u een kaars aansteken. Na het aansteken van de kaars neemt u plaats in de banken zonder dat u andere parochianen binnen 1,5 meter passeert.

Meezingen
Dit mag NIET.

Vredeswens
Geen handen schudden tijdens de vredeswens

Collecte
Er is geen collecte. Wel is de mogelijkheid om achter in de kerk iets achter te laten in de collectemandjes.

Communie
Tijdens het uitreiken van de communie graag de aanwijzingen opvolgen. 
* Communie looproute 1 beuk te gelijk. Te beginnen met oostelijke banken. Ten oosten van de pilaren  naar voor lopen
* Parochiaan houd 1,5 m afstand van andere parochianen
* handen desinfecteren, houd uw hand boven de dispenser
* Tissue (“corporale”) op de hand leggen
* Doorlopen naar scherm, van achter scherm deelt voorganger de hostie met pincet of handschoen
* Door het midden van het middenpad terug naar plek lopen.
Daarna de westelijke banken. Via westzijde naar voor lopen en door middenpad terug.

Verlaten kerk
Bij het verlaten van de kerk gaat de achterste bank eerst zodat parochianen elkaar niet noodzakelijk passeren. Boekjes graag meenemen of deponeren inde doos bij de uitgang.

Positief getest op Corona?
dan bent u verplicht dit zo spoedig als mogelijk dit mede te delen aan het secretariaat (0228-541332 maandagmiddag) of bellen naar Dinie Boonstra (0228-542343)

 

naar bovenDopen

Dopen in de eigen parochie is weer mogelijk.

Ruim een jaar geleden hebben we samen met de doopgroepen gesproken over regionaal dopen en regionale doopvoorbereiding.
Omdat er een situatie dreigde dat er maar 1 pastor werkzaam zou zijn in onze regio leek regionaal dopen en een regionale voorbereiding een goede oplossing.
Nu er weer drie pastores in onze regio werkzaam zijn ontbreekt bij een aantal parochies het draagvlak voor deze vorm van dopen.
De pastores hebben daarom afgesproken om het dopen per parochie, zoals als we dat voor de coronacrisis deden, weer op te pakken.

Wie doopt er in welke parochie?

In Hoogkarspel, Venhuizen en Lutjebroek doopt diaken Jules Post
In Enkhuizen, Bovenkarspel en Grootebroek doopt kapelaan Peter Piets
In overleg met de pastores kan hiervan worden afgeweken.
Zo kan er ook een beroep gedaan worden op diaken Javier Acuna, of op een andere pastor met een zending of een familielid die pastor is.

Hoe kan je in coronatijd veilig dopen?

Naast de gebruikelijke coronamaatregelen die in de parochies gelden staan er in de protocollen van ons bisdom de volgen opmerkingen over het doopsel:

Doopsel

  • De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximumaantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar. 
  • De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de dopeling te houden.
  • Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt. 
  • Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.
  • Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.

Wilt u uw kind laten dopen, neem dan contact op met Greet Boots-Koopman  06-18290137 of greetkoopman@gmail.com  of stuur een email naar de Lucasparochie.

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet


Ga naar de website:  www.sintlucasparochie.nl
Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren
Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”  
Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste.
Klik op het woord “luisteren”

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen. Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden