Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Pinksteren


Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de Katholieke kerk herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen, de leerlingen van Jezus. We kunnen erover lezen in het nieuwe testament. Op wat later ‘Eerste Pinksterdag’ is gaan heten gebeurde het volgende. De leerlingen van Jezus waren in een huis bijeen toen er binnen plotseling het geluid van een grote windvlaag te horen was. Ook verschenen er een soort vlammen (‘vurige tongen’) boven de hoofden van de aanwezigen.  De leerlingen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten. Dit was in feite de geboorte van de Katholieke kerk

Wat is nou de precies de Heilige Geest?
De Heilige Geest, de Geest van God, is door Jezus aan ons voorgeleefd.
Het is een Geest die zich kenmerkt door liefde, vrede, rechtvaardigheid,
Het is een Geest die troost en die ervoor zorgt dat je goede beslissingen neemt.
Als je die Geest hebt ontvangen, als je vol bent van liefde en vrede, dan krijg je vrede met jezelf en kan je veel betekenen voor de mensen om je heen.

Met Pinksteren hebben we een grote kans dat de goede Geest van Jezus ons in meerdere of mindere mate aanraakt.
Een grote kans maar geen absolute zekerheid.
Met Pinksteren hebben wel de zekerheid dat de goede Geest van Jezus aan ons wordt gegeven maar het hangt wel van onszelf af of we die Geest van Jezus willen laten binnenkomen.

Hoe kunt u zich dan toch voorbereiden op Pinksteren, op de komst van de heilige Geest?

Ik heb daar geen pasklaar recept voor.
Maar misschien kunnen we doen wat Jezus altijd deed namelijk bidden.

Als u nou eens vijf minuten per dag probeert te bidden en zo in gesprek probeert te komen met God de Vader. En bepraat dan net als Jezus met Hem waar u het meest behoefte aan heeft, waar het u aan mankeert en wat u verder allemaal bezighoudt.
Dan hebt u volgens mij een goede kans om de Geest te ontvangen. De Geest die ons in staat stelt om boven de onvrede in onszelf uit te stijgen en die ons dan in staat stelt de hand naar de ander uit te steken, daar waar wij die ander eerst de rug toekeerden.
En wie weet als die ander ook vijf minuten per dag heeft gebeden, misschien staat hij of zij dan wel klaar om onze uitgestoken hand aan te nemen. En als dat gebeurt, dan weet u het zeker, dan is het Pinksteren.

Pastor Jules Post

naar boven


CORONA EN VIERINGEN IN DE KERK


Vanuit het Bisdom is er een schrijven over vieren in de kerken in de komende tijd.

De kerken mogen met de nodige beperkingen na 1 juni weer gaan vieren met kerkgangers.

Ons pastoresteam gaat in overleg, wat dit voor onze regio betekent en wat er wel en niet mogelijk is.

Over 14 dagen hopen we hier iets meer over te kunnen vertellen.

Op de website van het Bisdom kunt u alvast iets lezen over het beleid van de Bisschoppen in deze moeilijke Corona-tijdperk.

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet


Ga naar de website:  www.sintlucasparochie.nl
Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren
Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”  
Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste.
Klik op het woord “luisteren”

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen. Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


Interview met pastor Jules Post

In de “Streker” lezen we met regelmaat dat Pastor Jules Post een interview met iemand heeft. Nu heeft diaken Javier Acuna Jules Post geïnterviewd. Dit interview is ook gepubliceerd op de regiowebsite.
Veel leesplezier.

In mei bidden we voor de diakens,
Niet lang geleden heb ik een e-mail ontvangen dat me aan het denken gezet heeft over mijn huidige situatie, het feit dat ik diaken ben. Een transeunt diaken is iemand die zich voorbereidt op het priesterschap. Maar ik realiseer me dat de Heer ervoor heeft gezorgd dat ik langer diaken zal zijn, dan gepland was, (vanwege de coronapandemie die we doormaken) om me te leren wat het werkelijk betekent, diaken te zijn; Dienstbaar zijn. In de kerk is dienstbaarheid altijd aanwezig. Onze identiteit is om anderen te dienen. Vanaf nu wordt het diaconaat (dienstbaar opstellen) een van de leidraden van mijn toekomstige priesterschap. De mensen dienen door onder hen te zijn.
Dienstbaarheid in de kerk is een heel belangrijke pijler. Velen van ons zijn geroepen voor een specifieke taak in de kerk. Sommigen als priester of religieus, anderen als nonnen en natuurlijk als permanent diaken. Onder de leken (niet gewijde personen) die ongetwijfeld ook hun best doen in dienst van de kerk, vinden we de vele vrijwilligers die de kerk in stand houden. Zonder hen zouden onze kerken en ontmoetingsplaatsen niet hetzelfde zijn. Hoe anders zou de kerk zijn als de koster niet alles zorgvuldig voor de H. Mis voorbereidde. De bloemencirkel, het koor, de koffiekring ... zij en vele andere vrijwilligers zijn heel belangrijk om de parochie levend te houden.
Vandaag wil ik jullie uitnodigen om na te denken over een heel bijzondere dienst in de kerk, het diaconaat. Zonder diepe redeneringen of moeilijke boeken te lezen, wil ik jullie graag in contact brengen met twee heel bijzondere mensen. Onze paus Franciscus en onze dierbare diaken Jules Post.

Onze Paus Franciscus nodigt ons uit om elke maand te bidden voor een bijzondere intentie. In de maand mei zijn de diakens aan de beurt. Hij zei: “Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een leven gevend teken zijn voor de hele Kerk”.
Ik nodig je uit om aan de boodschap van de Paus alle aandacht te geven. Door op de volgende link te klikken krijg je toegang tot een korte video: https://youtu.be/Kny2kNJUOJ8. (bron: https://thepopevideo.org).
Ook in onze Regio West-Friesland Zuid Oost hoef je niet ver te zoeken om een diaken te vinden. Onder ons is een actieve persoon, die altijd beschikbaar is en bezig met allerlei situaties. Hij is al een geruime tijd werkzaam in onze parochies om God en de Kerk te dienen. Daarom wil ik jullie voorstellen aan een heel bijzondere persoon, die het aandurft om over zijn, diaken zijn te vertellen.

Jules, vertel eens wat over jezelf.
Ik ben geboren op 5 januari 1958 in Grootebroek.
Sinds 1984 ben ik getrouwd met Wilma en ik heb twee zoons, Maurits en Melchior.
Van 1983 tot 1992 heb ik godsdienst en maatschappijleer gegeven aan scholengemeenschap de Hoeksteen in Grootebroek. Daarna heb ik 23 jaar als aalmoezenier bij de krijgsmacht gewerkt. Toen ik 57 werd was ik te oud voor de krijgsmacht. Ik ben toen als diaken in de Laurentius- en de Lucasparochie gaan werken. Later kwamen daar de andere parochies van de regio bij.

Heb je er altijd naar verlangd om diaken te worden?
Van jongs af aan ben ik in aanraking geweest met religieuzen. Ik had een ‘heeroom’ en een ‘tante zuster’. In de Johannes de Doperparochie in Grootebroek werkten twee enthousiaste kapelaans die mij erg aanspraken: Lex Koot en Ben Smit. Zij hebben het zaadje gepland.
Veel later kwam ik bij toeval in contact met hoofdvlootaalmoezenier monseigneur
Kuttschrütter. Nadat hij een avond met me had gepraat vond hij dat ik maar moest solliciteren als aalmoezenier bij de Koninklijke Marine. Later heeft hij me gestimuleerd om diaken te worden.

Waar (in welke situatie van je leven) heeft de Heer je geroepen om hem te volgen?
Er is geen concrete situatie in mijn leven aan te wijzen waarin de Heer mij geroepen heeft.
Ik heb mij van kinds af aan aangetrokken gevoeld tot het werken in de kerk.
Toen ik theologie studeerde aan de KTHA begon ik me steeds meer te interesseren voor het leven van Jezus en voor de mensen die samen kerk willen zijn.

Wat betekent het voor jou om diaken te zijn?
Het ambt van diaken heeft voor mij twee poten:
a) De liturgie het is de taak van de diaken om de priester te helpen bij het vieren van de Eucharistie en om aan verkondiging te doen.
In mijn jaren als vlootaalmoezenier echter waren er op zee geen priesters.
Ik heb toen allerlei andere mooie manieren van vieren geleerd.
Ik was als geestelijk verzorger verantwoordelijk voor alle mensen op mijn schip.  Sommigen waren Protestant anderen Moslim of Hindoe en velen hoorden niet tot een religieuze stroming.  En toch was het goed mogelijk om samen te vieren. Als je met zijn allen een half jaar of meer van huis bent en je bent van elkaar afhankelijk voor je veiligheid dan schept dat een band.
b) het dienstbaar zijn aan mensen die je nodig hebben.
In mijn geval zijn dit vooral militairen geweest die op een missie werden gestuurd.
Voor mij was het niet belangrijk of militairen gelovig waren of niet. God vindt alle mensen belangrijk en ik ben het helemaal met hem eens. In de parochies waar ik nu werk voel ik een speciale band met mensen die het allemaal niet zo precies weten, die zoekend zijn.

Hoe neemt je gezin deel aan je diaconaat?
Mijn gezin heeft veel te lijden gehad onder mijn diaconaat.
Ik heb bijvoorbeeld mijn kinderen na hun geboorte niet meegemaakt omdat ik op zee zat.
Mijn vrouw heeft veel in de opvoeding alleen moeten doen. En nog steeds ben ik heel vaak
’s avonds niet thuis. Als we samen iets hebben afgesproken gaat dat vaak niet door omdat er ineens een uitvaart tussen komt of dat er vraag is naar een ziekenzegening of iets dergelijks. Als mijn vrouw en mijn kinderen me daar niet in gesteund hadden was er van mijn diaconaat niet veel terecht gekomen.

Ben je blij om in deze regio te werken? Waarom?
Ik ben zeker blij dat ik in deze regio werk. Ik ga elke dag met plezier de Afsluitdijk over om naar Westfriesland te gaan.
Ik heb groot respect voor wat de parochianen allemaal voor elkaar krijgen.
Ze zorgen er niet alleen voor dat er zes kerkgebouwen in stand blijven, maar doen ook heel veel vrijwilligerswerk op het gebied van doop voorbereiding, eerste communie, ziekenbezoek en zorg voor nabestaanden.
Uiteindelijk zijn het de parochianen die hun eigen parochie dragen.
Het pastoresteam van de regio maakt me ook blij. We werken goed met elkaar samen ondanks dat we allemaal verschillend zijn, we gunnen elkaar het een en ander en we respecteren elkaar. Bovendien wordt er ook nog gelachen tijdens de vergaderingen.

Wat helpt je iedere dag om je werk door te zetten? Waar haal je je kracht vandaan?
Mijn vrouw helpt me om iedere dag mijn werk voort te zetten. Als zij er niet zou zijn, zou het allemaal niet lukken. In de tweede plaats word ik geïnspireerd door de vieringen en door het gebed en in de derde plaats word ik geïnspireerd door de parochianen. Ik krijg er energie van als ik merk dat zij goed voor hun naasten zorgen. Ik kan er soms een voorbeeld aan nemen.

Na deze verdieping in het leven van zo een groot dienaar, ik dank jullie voor jullie aandacht en ik verwacht dat jullie voor ons blijven bidden opdat we onze taak in de kerk mogen vervullen.
Tot een volgende gelegenheid.

De Vrede van Christus zij met jullie.

naar boven


Een mooi bericht van Kinderkoor Sunshine uit Enkhuizen

In deze coronatijd zingen de kinderen namelijk evengoed elke week op afstand. Ria stuurt ze filmpjes en leert ze dan weer liedjes aan.
Ook hebben 18 van de 22 kinderen van het kinderkoor meegedaan met het lied Sing a Song for the Peace. Ze moesten dit met de toe gemailde muziek zelf inzingen en daarvan een filmpje maken en aan Koen sturen.
Koen, onze drummer, heeft er een prachtige compilatie van gemaakt en wij zijn er ontzettend trots op. Een mooi onderwerp, en heel mooi gezongen!

Kinderkoor Sunshine: https://youtu.be/NLJF3NT9NT4

naar boven


DANK!


voor de  nagekomen spullen voor de voedselbank.
Er gaat weer een doos vol naar de voedselbank in Hoorn!

Namens de parochieraad, 

Vera Boon                                             

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden