Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Pastor J. Post geniet in de maand juni van een welverdiende  vakantie.
Zijn pastorale taken worden door de andere pastores van de regio overgenomen.
Mocht u pastorale zorg wensen, dan kunt u contact opnemen met kapelaan P. Piets,
telefoon: 06 – 57 91 87 46   

email: lambertusz95@gmail.com

 


SACRAMENTSDAG


Aanwezig zijn kun je doen op verschillende manieren: je bent slechts lichamelijk aanwezig of slechts geestelijk of beide.
Dat laatste is uiteraard het belangrijkste, zeker voor christenen. Lichamelijk kun je aanwezig zijn zonder er te zijn met hart en ziel. Je kunt in gedachten zijn bij iemand als vriend/vriendin en toch lichamelijk op grote afstand zijn.

Echte aanwezigheid is altijd wederkerig en je dient haar altijd met anderen te delen. Wijzelf mogen haar aanbieden, maar anderen moeten haar wel aanvaarden willen. U weet van Witte Donderdag dat Jezus toen de Eucharistie instelde en tijdens dit Laatste Avondmaal zei: “Doe dit tot mijn gedachtenis.” Als wij ter communie gaan delen wij ook in Christus’ leven, Zijn dood en Verrijzenis. Of denk aan de Joden dolende in de woestijn, zich voedend met het hemels manna. Het manna was hun voedsel voor onderweg, zoals Christus ons voedsel is voor op onze levensweg richting het Beloofde Land.
 
Christus’ hele leven was een zelfgave; een weggeven van zichzelf in de verkondiging, Hij gaf zijn leven voor ons mensen op het kruis en zijn lichaam gaf en geeft Hij in de Eucharistie. Juist daarom is het sacrament van de Eucharistie misschien wel het belangrijkste van de zeven die we er hebben.

Sacramenten zijn zo bijzonder voor ons gelovige mensen, omdat hemel en aarde elkaar raken op die momenten dat we ze mogen vieren/ontvangen. De genade en liefde van God komen dan heel bijzonder tot ons. Vandaar ook dat het openen van je hart en ziel zo veel bepalend zijn. Slechts lichamelijk in de Mis aanwezig zijn, is het dus niet volledig deelnemen aan het sacrament ontvangen en daardoor jezelf de genade en liefde Gods ontzeggen.
Dat zou je toch eigenlijk niet willen als christenmens? Laten we ons derhalve altijd openen voor ons geloof en ons ontvankelijk laten zijn voor het goede.
Amen

Kapelaan Peter Piets, juni 2020/2022


naar boven


hwk

UITNODIGING

Beste mensen,


Jaarvergaderingen zijn niet altijd even boeiend, maar die van HWK vormt een uitzondering.  Naast de “verplichte nummers” (verkiezingen en jaarstukken) nodigen we de laatste jaren ook mensen uit die een aangelegen onderwerp aan de orde stellen. Deze keer de vraag:

    
 

Wat kunnen we (als kerken) doen voor Oekraïense vluchtelingen?

De HWK- jaarvergadering vindt plaats op donderdag 30 juni 2022, de R-K kerk van Andijk (west) - Bangert 6 – 1619 GJ Andijk. Aanvang 19.30 uur.


Het programma:


1. Welkom
2. Opening en Mededelingen
3. De hulpverlening aan het woord.
    Ilse en Wendy schetsen een beeld van de problemen waarbij ze te worden geroepen.
4. Jaarverslag – Jaarrekening – Aanvulling van het bestuur.
5. BinnensteBuiten-wf - Een korte introductie van dit diaconaal platform.

 Pauze

6. Inleiding door Dhr. Michel Hes. Dhr. Hes is de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Hoorn voor de opvang Oekraïense vluchtelingen in West-Friesland.
7. Uitwisseling van ervaringen. Aanwezigen vertellen vanuit eigen ervaring. Ds. Tineke van Lente nam mensen in huis en Arie Hoosbeek uit Opperdoes werkt samen
met andere kerken en de Medemblik. Er is vast vanuit andere plaatsen nog veel meer te vertellen.
8. Afsluiting

P.S. Het bestuur zou het erg op prijs stellen als de participanten nieuwe bestuursleden zouden voordragen. We zoeken vooral naar een secretaris en een voorzitter.

U BENT VAN HARTE WELKOM

naar boven


Mario
"We krijgen vorming over ons geloof, bouwen vriendschappen op, leren missionair te zijn. En dat alles op een prachtige locatie!"

Michael
"Het is een allround missionaire vorming, zowel geestelijk als persoonlijk. Via de geloofsverdieping en de projecten leer je anders denken en krijg je een nieuw perspectief op de kerk. Je leert  jezelf beter kennen!"

Emma
"Het was een heel mooi jaar! Superkrachtig om met andere jongeren te brainstormen en iets op te kunnen zetten. En vooral ook de geloofsverdieping, daar heb ik zoveel aan gehad!"

The Missionary School is een intitiatief van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Gestart:
2019
Voor wie: Jongeren tussen de 18-35 jaar. 
Wat: The Missionary School is een traject van een jaar.
Het eerste halfjaar krijgen de jongeren in 4 weekenden geloofsvorming en  ontwikkelen met elkaar een missionair project onder professionele begeleiding. 
Het tweede halfjaar wordt dit project uitgerold. 
Tijdsbesteding: Afhankelijk van de jongere, naast werk of studie. 
Waar: De vormingsweekenden vinden plaats in het Julianaklooster, bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. 
Kosten: 250, per jongere. 

Bisdom Haarlem-Amsterdam
Postadres: Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
Tel: 023 - 511 2600
E-mail: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

The Missionary School
Contactpersoon: Carolien Hoogenboom
Tel: 06 - 23 43 6049
E-mail: CHoogenboom@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

naar boven


WIE MELDT ZICH AAN????

Beste parochianen,

Er zijn naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief van de regio ontwikkelingen gaande ten aanzien van het regionaal samenwerken binnen de parochie. Het regiobestuur wil graag met betrokken parochianen in gesprek. Op zaterdag 2 juli wordt er een regio dag, georganiseerd in de Laurentiuskerk te Hoogkarspel. Hierbij wordt uitleg gegeven over de plannen en ontwikkelingen voor de toekomst. Daarnaast hoopt het regiobestuur op een gesprek en eventueel discussie en/of ideeën vanuit de parochianen. 

Hierbij een oproep aan parochianen om zich op te geven bij onze voorzitter Jan Vriend (0228-542728)als je hierover wil meepraten. Er kunnen nog enkele vrijwilligers  zich aanmelden.

 

Beste medeparochianen,

In aansluiting op de eerste nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de vorderingen van het maken van een toekomstvisie voor de regio door het regionale parochiebestuur. De gesprekken van het parochiebestuur met het pastorale team van de regio zijn afgerond.
De gesprekken van het parochiebestuur met de zes parochieraden over de toekomstvisie staan gepland voor april en begin mei 2022.
Na de gesprekken met de parochieraden volgt een bijeenkomst met van elke parochie tien parochianen die de gelegenheid geboden wordt om hun reactie te geven op het concept document voor de toekomstvisie.

Uw stem, input en visie als betrokken parochiaan is belangrijk om samen deze weg naar de toekomst in te slaan.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2022 van 10:00 uur tot 15:00 uur in de parochiekerk van Hoogkarspel. Voor een lunch wordt gezorgd.

Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot 11 juni 2022 opgeven bij het parochiesecretariaat in uw eigen parochie of via info@parochieswestfrieslandzo.nl. Wel vermelden voor welke parochie u zich opgeeft. Wanneer er binnen een parochie meer dan tien personen zich opgeven, zal met hen die zich opgegeven hebben overlegd worden wie de bijeenkomst gaan bijwonen. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat zoveel mogelijk verschillende groepen binnen een parochie vertegenwoordigd zijn.

Heilig vormsel
Het bisdom heeft aangegeven niet meer in elke parochie van het bisdom elk jaar het heilig vormsel te kunnen toedienen. In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur besloten om het vormsel dit jaar regionaal te organiseren. Hiervoor zal een regionaal werkgroepje gevormd worden onder leiding van kapelaan Piets. Wanneer het u wel iets lijkt om de voorbereiding op het vormsel van jonge mensen gestalte te geven, kunt u dit tot uiterlijk 1 mei 2022 kenbaar maken via info@parochieswestfrieslandzo.nl.

Vacature
De vaste notulist van het parochiebestuur heeft aangegeven per 1 september 2022 te stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe notulist voor het parochiebestuur
van de regio. Het parochiebestuur vergadert ongeveer één keer per twee maanden in de vergaderruimte van  Grootebroek of Enkhuizen. Dit doen wij afwisselend op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond van 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur. Wanneer u ervaring hebt met het maken van notulen en u het parochiebestuur wel wilt ondersteunen, nodigen wij u uit dit kenbaar te maken via info@parochieswestfrieslandzo.nl

Hartelijke groet, het parochiebestuur van de regio.

naar boven


Leergeld West-Friesland helpt: Laat alle kinderen meedoen!

 

Stichting Leergeld West – Friesland ondersteunt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar)
met extra schoolkosten, sport, cultuur en hobby.

Leergeld werkt met de Leergeld – methode: er komt een goed opgeleide intermediair bij het gezin langs wanneer een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan. Die neemt de financiële situatie door, kijkt of het gezin moet worden doorverwezen naar andere instanties en of er wellicht nog op andere manieren hulp nodig is.
Dat werkt heel vertrouwd en veilig.

Op deze site kunt u voor uw kind een aanvraag doen wanneer u de kosten niet zelf kunt dragen.
Mensen die Leergeld willen steunen vinden hiervoor ook op deze site mogelijkheden.
Aarzel niet om Leergeld in te schakelen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.
Alle kinderen moeten meedoen!!

Steun Leergeld
Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting. Leergeld is dan ook volledig afhankelijk van bijdragen van het bedrijfsleven, serviceclubs, plaatselijke overheden, kerken en particulieren.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld uw hulp nodig!
U kunt op verschillende manieren helpen:

Doneer direct!
Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL02 RABO 0126 122 911 ten name van Stichting Leergeld West-Friesland.

Meer info: www.leergeldwestfriesland.nl

 

naar boven


Vormselviering op zaterdag 12 november


De voorbereiding hierop gaat voor de jongelui beginnen 2 september.

Voor de ouders is er op 8 juli een ouderavond.

Ouders en jongelui van groep 8 (nu) en eventueel  1e klas middelbare school klik hier voor de uitnodiging met opgaveformulier en de planning van de voorbereiding.


Meld je aan voor dit traject, met leeftijdsgenoten samen op pad.

 

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud 06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman  0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Piet Kok 06 294 65 558

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 2291871

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden